การเคลียร์ Temp

1.กด search และพิมพ์ค้นหาว่า %temp%

2. เลือกไฟล์ %temp%

3. ทำการลบไฟล์ที่อยู่ใน Temp ทั้งหมด

4.วิธีการลบคือ กด Ctrl+A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด และคลิ๊กขวา เลือก ลบ หรือ delete

5. หากมีไฟล์ไดแจ้งเตือนแบบนี้ ให้กด ข้าม หรือ skip

6. จบขั้นตอนการเคลียร์ Temp